Meslek Rehberi

Meslek Rehberi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  TANIMI; Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için, gerekli eğitimi veren kişidir.

GÖREVLER
Okul öncesi eğitim ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Okul öncesi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

o    Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır.(örneğin, oyun, müzik, hikaye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma bunlardan bazılarıdır.)

o    Kalem tutma, oyuncaklarını kullanmayı öğrenme ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur,

o    Çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır, kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlar.

o    Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder,

o    Çocukların tuvalet, giyinme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırır,

o    Masal, hikaye, bilmece, şarkı, şiir yoluyla dil gelişimlerini sağlar,

o    Çocuklar için gözlem dosyaları tutar ve velilerine çocuğun dönem içindeki gelişmesi hakkında bilgi verir,

o    Çocukların günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları için gerekli becerileri kazandırır,

o    Çocukların temizlik kurallarına uymalarını sağlamak için bilgi vererek el-yüz yıkama ve diş fırçalama gibi faaliyetlerin
alışkanlık haline getirilmesini sağlar,

o    Çocukların düzenli beslenmelerine dikkat ederek gerekli önlemleri alır,

o    Çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırır,

o    Çocukların davranış özelliklerini, gelişmelerini izler ve kanaatlerini gözlem dosyasına işler,

o    Günlük yemek listesi ile çocukların uyku saatlerini belirler ve uygular,

o    Çocuk bakıcılarının çalışmalarını denetler.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

Hikaye, masal, boyama ve eğitim kitapları, eğitici (lego) oyuncaklar, seramik malzemeleri, kağıt ve kartonlar, resim defterleri, el işi kağıtları, zeka geliştirici test kitapları, toplar ve balonlar, kavram geliştirici oyuncaklar, müzik aletleri, TV-video vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Okul öncesi öğretmeni olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

o    Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,

o    Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan,

o    Çocukların duygularını anlayabilen, öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,

o    Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

o    İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

o    İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

o    Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALITMA ORTAMI VE KOTULLARI

Okul öncesi öğretmeni, oyun odası, bahçe gibi ortamlarda çalışır, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz tozludur .

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

o    Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi
ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler.

o    Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da
anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman
ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

o    Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği" ve "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nü (Lisans- Yüksek Lisans) bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; çocuk gelişimi psikolojisini, anatomisini ve biyolojisini, plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir , müzik, drama, oyun konularında bilgi sahibi olur, özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi, insan ilişkileri ve psikolojisi, kurum yönetimine ilişkin dersler, çocuk sağlığı, ilkyardım, öğretim teknikleri vb. konularında kuramsal ve uygulamalı dersler verilir.

BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

o    SINAV tercihlerinde öğretmenlik programını ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adayların belirli bir kısmına Milli Eğitim Bakanlığınca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

o    Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

o    Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

o    Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

BENZER MESLEKLER: İlkokul öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni.
 
JEOFİZİK MÜHENDİSİ
_________________________________________________________________

TANIM
Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

GÖREVLER

o    Atmosferdeki olayların, yer kabuğu ile etkileşimini sismik ölçümler yaparak araştırır,

o    Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,

o    Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer
arasındaki ilişkileri inceler,

o    Baraj ve yeraltı suları için arazi incelemeleri yapar,

o    Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler,

o    Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,

o    Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Elektromanyetik aletler,

o    Fiziki ve elektrikli test cihazları,

o    Pil, batarya, akım jeneratörü,

o    Çeşitli çizim araç-gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeofizik mühendisi olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

o    Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili,

o    Olayları derinlemesine incelemeye meraklı,

o    Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci  kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemlerini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.

ARKEOLOG
____________________________________________________
 
TANIM

İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir.

GÖREVLER

o    Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar,

o    Kazılardan elde edilen eserleri temizler,

o    Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım ve restorasyonunu yapar,

o    Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar,

o    Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir,

o    Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar
konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,

o    Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar,

o    Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Spatüla (ucu sivri küçük mala), kazma, kürek, el arabası, keski, su terazisi, fırça, süpürge, fotoğraf makinesi, metre, ölçüm, çizim araç-gereçleri, kimyasal maddeler, sondaj aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Arkeolog olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip,

o    Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı,

o    İyi bir gözlemci ve araştırıcı,

o    Açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan,

o    Bedence sağlam,  kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışırlar. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir ve bu durum kişiye büyük bir mutluluk verir. Arkeologlar, eski çağ tarihçisi, heykeltıraş, mimar, topoğraf, teknik ressam, fotoğrafçı, epigraf (yazıt okuyan kişi) gibi meslek elemanlarıyla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Arkeologların çalıştıkları kuruluşlar; üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde halen Akdeniz, Anadolu, Atatürk, Dicle, Mersin, Çanakkale Onsekiz Mart, Selçuk ve Trakya Üniversitelerinde, Klasik Arkeoloji; Hacettepe Üniversitesinde Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ; Ege Üniversitesinde Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi; Ankara ve İstanbul Üniversitesinde Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi; Bilkent Üniversitesinde ise Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinde eğitim verilmektedir. İlgili bölümlere tek aşamalı LYS’ye girerek tercih ettikleri alanda yeterli puan almaları gerekmektedir
Arkeoloji bölümüne “Sözel (SÖZ)” puan ile girilebilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince;temel kavramlar ve terimler öğretilmektedir. Arkeoloji alanında eğitim veren bu anabilim dallarının birinci
sınıfında temel kavramlar ve terimler öğretildikten sonra diğer sınıflarda her anabilim dalı kendi konusu çerçevesinde insanlığın sosyo-kültürel yapısını ve kültür ortam ilişkilerini işler. Klasik arkeolojide Yunanca ve Latince öğretilmektedir. Dönem özelliklerinin incelendiği heykel, seramik, mimari, tarihi coğrafya vb. dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar. Doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

Meslek elemanları belli bir alanda uzmanlaşabilirler. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması, onarılması), sikke (numismat), arkaik dönem heykeltıraşlığı, helenistik çağ mimarisi, seramik, vb. alanlardır.

BENZER MESLEKLER: Sanat tarihçiliği, tarihçilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler üniversitelerin veya müzelerin yaz aylarında yapmış olduğu kazılara katılırlarsa asgari ücret seviyesinde ücret
alabilirler.

Şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.

Eğitim sonrası teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 3-3,5 katı dolayında maaş almaktadırlar.
 
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
_________________________________________________________________

TANIM

Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

GÖREVLER

o    Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar,

o    Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve
dağılımına neden olan faktörleri inceler,

o    Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretir,

o    Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,

o    Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,

o    Baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar,

o    Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Jeolog çekici, pusula, büyüteç, topografik harita,

o    Laboratuar araç ve gereçleri, topografik ölçüm aletleri,

o    Çeşitli çizim araç-gereçleri, uydu ve hava fotoğrafları, bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde akademik yeteneğe,

o    İnceleme ve araştırma merakına sahip,

o    Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı,

o    Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide ve şantiyelerde çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Jeologlar arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları büro ortamında harita okunması, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeoloji mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Özel sektörde ise, bilgisayar, inşaat, madencilik alanlarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı  ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin "Jeoloji Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Fizik, Kimya, Matematik Dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda ise Mineroloji, Tektonik, Paleontoloji, Fotojeoloji, Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeoistatistik, Maden, Zemin Mekaniği, Endüstri Hammaddeleri vb. konularda dersler verilir. Ayrıca bazı derslerin laboratuar uygulamaları da vardır. Yaz aylarında staj yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle olanaklıdır. İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yöneticilik düzeyine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Petrol ve doğal gaz mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, maden mühendisliği, jeofizik
mühendisliği, harita(jeodezi ve fotogrametri) mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenci kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.

o    Eğitim sonrası kamu kurumlarında çalışanlar, teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili eğitim kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

AVUKAT
____________________________________________________

TANIM

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLER

o    Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,

o    Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,

o    Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,

o    Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,

o    Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,

o    Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma
yapar,

o    İcra takipleri yapar,

o    Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER, YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Avukat olmak isteyenlerin;

o    Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe,

o    Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,

o    Olayları derinliğine araştırma merakına,

o    Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,

o    Akıcı konuşma becerisine,

o    Sorumluluk duygusuna sahip

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir. Bölüme yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puanı ile girilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.

o    Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara "Avukatlık" belgesi verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Avukatlar, gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri, savcı, hakim, noter olabilirler. Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.
BENZER MESLEKLER: Hakimlik, savcılık, noterlik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

o    Kendi adına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun ücret politikasına göre gelir elde ederler.
 
BİYOLOG
____________________________________________________
TANIM

Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

GÖREVLER

Biyologların görevleri araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalara göre değişir.

Araştırma alanında çalışan biyolog:

•    Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,

•    Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler,

•    Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler.

Uygulama alanında çalışan biyolog:

•    Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda gerekli iyileştirici uygulamaları yapar,

•    Tahlil edilecek kan, idrar vb. maddeleri çeşitli kimyasal işlemlere tabi tutar,

•    İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların analizlerini yapar,

•    Biyolojik zenginliklerimizin araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için etkili kurumlarla işbirliği yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

•    Laboratuar araç-gereçleri,

•    Mikroskop,

•    Kimyasal maddeler,

•    Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyolog olmak isteyenlerin;

•    Akademik yeteneği yüksek,

•    Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

•    Bilimsel meraka sahip, bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen,

•    Görme duyusu ve belleği güçlü,

•    Renkleri ayırt edebilen,

•    Sabırlı ve dikkatli,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda , inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir. Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir. Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışmak gerekebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyologlar, kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım ve Köy İşleri, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Biyoloji bölümü mezunları, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” veya “Pedagojik Formasyon Programı” nı tamamlamaları durumunda “Biyoloji Öğretmenliği” yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı ile girilebilen üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)" puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır. Eğitim süresince; Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, İstatistik, Sistematik Botanik, Hayvan Histolojisi, Biyokimya, Genetik, Fizyoloji, Bitki Fizyolojisi, Türkiye'nin Bitki Örtüsü, Evrim, Parazitoloji, Bitki Ekolojisi ve Coğrafya, Ekoloji gibi dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme genellikle lisansüstü eğitim veya doktora eğitimi ile olur. Biyologlar, botanik, zooloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji ve uygulamalı biyoloji gibi alanların birinde uzmanlaşabilirler. Biyologların genellikle genetik ve biyokimya alanlarında uzmanlaşmaya yöneldikleri görülmektedir.

BENZER MESLEKLER: Ziraat mühendisliği, botanikçilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

Eğitim sonrası; kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalışma sürelerine, başarılarına ve deneyimlerine göre değişen ücretler alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

•    İlgili Eğitim Kurumları,

•    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

•    Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 KAYMAKAM
____________________________________________________

TANIM

Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.

GÖREVLER

Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.

Başlıca görevleri şunlardır:

o    İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,

o    Valinin emirlerini uygular,

o    İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,

o    Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,

o    Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kaymakam olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,

o    Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

o    Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,

o    İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,

o    Yeniliklere açık, yaratıcı,

o    İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emrindeki memurlarla, üst düzey askeri yöneticilerle etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Kaymakam bir ilçede belli bir süre çalıştıktan sonra başka bir ilçeye atanır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçelerde görev alırlar.
 
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Kaymakamlık mesleğine girebilmek için, üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak ve adayların bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini ölçen, İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Temel eğitimde; siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, siyasal politikaya giriş, çevre sorunları, Türkiye'nin toplumsal yapısı, mahalli idareler, kamu personeli yönetimi, kentleşme ve konut politikası, ekonomi, işletme, maliye ve
hukuk dersleri verilmektedir.

o    Üç yıllık staj devresinde; İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı, Bakanlık Merkez Stajı, Bilgileri Artırılmak ve Uygulamaları Yeniden Öğrenmek Üzere Yurtdışı Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı yaparak Kaymakamlık Kursuna katılırlar.

MESLEKTE İLERLEME

İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakamlık sınavını kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5’inci sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra "Mahrumiyet Bölgesi" diye nitelenen 6’ncı sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4’üncü sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya bir ile vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3’üncü, 2’nci ve 1’inci sınıf ilçelerde kaymakam olarak veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik görevine Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.

BENZER MESLEKLER: Müfettişlik, üst düzey yöneticilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Adaylık döneminde atandığı kadro ve dereceden maaş almaktadırlar. Göreve ilk başlayan bir kaymakam adayının ücreti
yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı kadardır. Kaymakamlar, özel hizmet tazminatı, işgüçlüğü zammı, temsil giderleri adı altında çeşitli tazminatlar da alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili eğitim kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 
KİMYA TEKNİKERİ
____________________________________________________
 
TANIM

Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.

GÖREVLER

o    Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde
işletilmesini sağlar,

o    Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir,

o    Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular,

o    Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur,

o    İşletme raporu tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, huni, beher, geri soğutucu, santigrat derece vb.

o    Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan,

o    Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifüj, alev fotometresi, PH metre, elektronik terazi,

o    Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb.

o    Bazlar: Organik ve inorganik,

o    Tuzlar,

o    Saf su,

o    Numuneler (Mamul, kimyasal vb.),

o    Çeşitli formlar,

o    Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya teknikeri olmak isteyenlerin;

o    Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,

o    Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen,

o    Yönergeyi izleyebilen, tedbirli,

o    Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen,

o    Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimya teknikerleri, çalışmalarını laboratuar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde zehirlenmeler, patlama yüzünden kimyasal madde yanıkları olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Kimya teknikerlerinin çalışma alanları çok geniş olup, ilaç, gıda, tekstil, boya, cam, metal, lastik, çimento sanayiinde çalışabilirler. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir çünkü çok büyük sermaye ve ekip çalışmasını gerektirir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında verilmektedir. Bu alanda öğrenim görebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim boyunca öğrenciler; Analiz, Fizik, Kimya, Analitik Geometri, Soyut Matematik, Fizik Laboratuarı, Analitik Kimya, Analitik Kimya Laboratuarı, İnorganik Kimya, Veri İşlem Bilgi Programları, gibi meslek derslerini görürler.

o    Ayrıca her yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi gibi kültür
derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

o    Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

o    Öğrenim süresi sonucunda üstün başarı gösterenler, üniversitelerin mühendislik fakültelerine dikey geçiş yapabildikleri takdirde kimya mühendisi ve kimyager olabilirler.

BENZER MESLEKLER: Kimyagerlik, kimya teknisyenliği, tıbbi laboratuar teknisyenliği, laborantlık, biyologluk.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden
yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir.

o    Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve
sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında asgari
ücretin en fazla 2-4 katı oranında ücret alırlar.

o    Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10'uncu derecenin 2'nci kademesi ile göreve başlarlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili eğitim kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 
DİŞ HEKİMİ
____________________________________________________
 
TANIM
Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

GÖREVLER

o    Hastanın şikayetlerini dinleyip, dişlerini muayene eder,

o    Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,

o    Tedavisi olanaklı olan dişleri tedavi eder, tedavisi olanaklı olmayan dişleri çeker,

o    Apseli diş için reçete yazar,

o    Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takar,

o    Kanal tedavisi yapar,

o    Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,

o    İnsanlara, ağız sağlığı ve temizliği konularında bilgi verir, önerilerde bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Fotey (dişçi koltuğu),

o    Davye (dişçi kerpeteni),

o    Diş temizleme aletleri, diş çürüğünden koruyucu maddeler,

o    Dolgu maddeleri (simen, porselen),

o    Anestezi solüsyonu (tedavilerde acıyı duymayı önleyen sıvı).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş hekimi olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde genel yeteneğe,

o    Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,

o    El ve parmakları ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,

o    Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

o    Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

o    Estetik anlayışı yüksek

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta yakınları ile sürekli etkileşim halindedirler.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

o    Diş hekimleri, hastanelerde, özel kliniklerde, muayenehanelerde çalışırlar. Zaman zaman okul, köy ve mahallelerde diş sağlığı taramalarında da bulunabilirler.

o    Kendi muayenehanelerini açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı ile girilen çeşitli üniversitelerin "Diş Hekimliği" fakültelerinde
verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Mesleki eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Temel fen derslerinden başka; Biyokimya, Protez, Deontoloji (hekimliğin kuralları, görevleri), Periodontoloji (etkin ağız bakımı), Ortodonti (diş ve çene düzensizlikleri), Pedodonti (çocuk dişleri tedavileri, sürekli dişlerin gelişimi), Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim, uygulama ağırlıklı olup, fakülte kliniklerinde hastaların diş tedavilerini ve protez dişlerinin yapımını içerir.

MESLEKTE İLERLEME
Diş tedavi hastanelerinde servis şefi, başhekim yardımcısı, başhekim olabilirler. Fakültede araştırma görevlisi olarak
çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı doçent, doçent, profesör unvanlarına yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Diş teknisyenliği, tıp doktorluğu.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Eğitim süresince öğrenciler şartları uygunsa Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci kredisinden, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.

o    Meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanların geliri hasta yoğunluğuna göre değişir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili eğitim kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 
 
KÜTÜPHANECİ
____________________________________________________

TANIM

Kütüphaneye gelen kitap, süreli yayın, video ve ses kasetleri, bilgisayar disketleri ile CD’leri konularına göre sınıflayan, koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.

GÖREVLER

o    Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır ve okuyucunun hizmetine hazırlar,

o    Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları kütüphane malzemesini veya kitabı bulmalarına yardımcı olur,

o    Dışarıya ödünç kitap kaset veya CD verme hizmetini yürütür,

o    Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,

o    Kıymetli kitapların korunması için önlem alır,

o    Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir,

o    Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar,

o    Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,

o    Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir,

o    Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Kitap,

o    Video-video kaset,

o    Ses kaseti,

o    Televizyon,

o    Bilgisayar,

o    Mikrofiş okuma cihazları,

o    Katalog fişleri ve kartlar,

o    Fotokopi makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kütüphaneci olmak isteyenlerin;

o    Normalin üzerinde genel akademik yeteneğe sahip,

o    Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan,

o    Dikkatli ve titiz,

o    Kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan,

o    İnsanlarla iyi ilişki kurabilen

kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kütüphaneciler kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda görev yaparlar. Kütüphaneci, çalışırken hem malzeme (kitap), hem veriler (kitapların numaraları), hem de insanlarla ilgilidir. İş genellikle oturarak yapılır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kütüphanecilerin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışma imkanları vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;

o    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde,

o    Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde,

o    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde verilmektedir.

Meslek eğitimi için, lise mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı'nda yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Eğitim süresi 4 yıldır.

o    Eğitimleri süresince öğrenciler, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi
derslerini alırlar. Meslek dersleri olarak da; Sosyal Antropolojiye Giriş, Kütüphaneciliğe Giriş, Kitap ve Kütüphane Tarihi, Osmanlıca, Psikolojiye Giriş, Bilim Tarihi ve Uygulamalı İstatistik, Araştırma Metotları, Müracaat ve Bibliyografya, Kütüphane İşlemleri, Araştırma Kütüphaneleri, Nadide Eserler ve Nadide Eserler Kütüphaneleri, Süreli Yayınlar, Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphane Programlamaya Giriş, Kitap Dışı Materyal, Halk Kütüphaneleri, Yönetim Teknikleri ve Mevzuat, Katalog ve Sınıflandırma, Okul Kütüphaneleri ve Kütüphane Otomasyonu derslerini alırlar.

o    Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren staj yapmak zorundadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

o    Kütüphaneci olarak göreve başlayan kişiler tecrübe ve çalışma süresinin artmasına bağlı olarak yönetici kadrolarına yükselebilirler.

o    Üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi göreve başlar, gerekli çalışmaları tamamladıkça yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

BENZER MESLEKLER: Arşivcilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Öğrenciler eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden, resmi ve özel kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.

o    Kamu kurumlarında çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar.

o    Özel sektörde ise ücretler değişkendir.
 
 
MADEN MÜHENDİSİ
_________________________________________________________________
TANIM

Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

GÖREVLER

o    Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini saptar,

o    Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini
hesaplar,

o    Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler,

o    Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar,

o    Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Pusula, harita, dedektör, çekiç, topoğrafik ölçüm aletleri, gaz ölçüm cihazları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maden mühendisi olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde akademik yeteneğe,

o    Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip,

o    Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

o    Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen,

o    Sorumlu, sabırlı ve titiz

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar,jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde, çimento fabrikalarında iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin "Maden Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. Bölüme yeterli “Sayısal (SAY)” puanla girilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topoğrafyası, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineroloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalurji, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon gibi dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Maden mühendisleri, lisans üstü çalışma yapabilirler, araştırma görevlisi olarak üniversitede görev alanlar, yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Kömür, metal, petrol, doğal gaz, sıvı ve yarı sıvı halindeki mineralleri yeryüzüne çıkarma konusunda uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER: Jeoloji mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, metalurji mühendisliği, maden teknikerliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanabilirler.

o    Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfına ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir. Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir.
 
DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI
____________________________________________________
TANIM

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

GÖREVLER

o    Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki
etkilerini inceler,

o    Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,

o    Besin analizlerini yapar,

o    Diyet ürünleri geliştirir,

o    Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar,

o    Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın
alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,

o    Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir,

o    Eğitim materyallerini hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    İlgili dokümanlar,

o    Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diyetisyen olmak isteyenlerin;

o    Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,

o    Başkaları ile işbirliği yapabilen,

o    İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

o    Dikkatli,

o    Sorumluluk sahibi  kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diyetisyenler;

o    Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında,

o    Koruyucu ve eğitici diyetisyen olarak, halk sağlığı hizmetlerinde,

o    Klinik diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında ve yataklı tedavi kurumlarında (enfeksiyon, şişmanlık, şeker ve kalp
hastalıklarının tedavilerinde ve rehabilitasyonda özel diyetler hazırlarlar) çalışabilirler. Ayrıca;

o    Toplu beslenme yapan kuruluşlarda, besin üretimi yapan kuruluşlarda,

o    Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Diyetisyenlik (beslenme uzmanlığı) eğitimi ülkemizde, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu “Beslenme ve Diyetetik” bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlere girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Beslenme-diyetetik programının eğitim süresi 4 yıldır.

o    Lisans düzeyindeki eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin
yanı sıra, Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme
Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile
Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

o    Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler,

o    Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak
görevlendirilebilir.

BENZER MESLEKLER: Halk sağlığı gıda uzmanlığı, halk sağlığı hemşireliği, ev idaresi ve aile ekonomisi uzmanlığı.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

o    Kamu kesiminde görev alan diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar.

o    Özel sektörde ise deneyim, işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre ücret, geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.
 
MAKİNE TEKNİKERİ
____________________________________________________

TANIM

Makine mühendislerinin denetimi ve idaresi altında makine ve motorlu araçların tamir, bakım, kontrol, üretim, dizayn gibi işlemleriyle uğraşan, makine mühendisi ile teknisyen arasındaki ara insan gücüdür.

GÖREVLER

o    Makine mühendislerinin direktifi ve gözetiminde, makinelerin ve mekanik işlevli tüm tesisat ve teçhizatın bakımını yapar,

o    Torna tezgahı, kaynak makinesi ve diğer atölye malzemelerini kullanarak yeni projeler geliştirmek suretiyle bu yöndeki araştırmalara yardımcı olur,

o    Makinelerin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar,

o    İşin türüne göre uygun projeleri çizer,

o    Tesisat ve imalat aşamasında işin yapımını inceler, denetler ve kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Makine ile ilgili tezgahlar,

o    Plan ve projeler için gerekli malzemeler,

o    Bakım ve onarım işleminde kullanılan takım çantası, ampermetre, mikrometre, avadanlık vb. malzemeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makine teknikeri olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne,

o    Mekanik yeteneğe,

o    Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,

o    Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,

o    Elleri ve gözleri sağlam, bedence güçlü,

o    Dikkatli ve tedbirli

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Makine teknikerleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Makine teknikeri birinci derecede alet ve makinelerle ilgili olup, genellikle bir ekibin üyesi olarak çalışır. İş ayakta yürütülür. Çalışma sırasında oturma, eğilme, diz çökme gibi pozisyonlar gerekebilir. Makine teknikeri çalışırken meslektaşlarıyla, işveren, usta, formen ve mühendislerle, müşterilerle ve gerektiğinde malzeme satıcıları ile iletişimde bulunur. Çalışma sırasında iş güvenliğinin gerektirdiği önlemler alınmadığı takdirde yaralanmalar olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Makine teknikerleri, seri veya parça işi makine üretimi yapan işletmelerde, makine montaj atölyelerinde, makine-motor ve mekanik cihazlar üreten işletmelerin yapım ve montaj bölümlerinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

o    Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin katılabildiği Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci alan üniversitelere bağlı
meslek yüksek okulu makine bölümlerinde bu mesleğin eğitimi verilmektedir. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, meslek yüksek okulları makine bölümünü tercih etmeleri durumunda ek puandan yararlanırlar.

o    İlgili bölüm, öğrencilerini "Sayısal (SAY)" puanı ile almaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Eğitim süresi 2 yıldır.

o    Eğitim süresince; Teknik Resim, Meslek Resmi, Atölye, Güzel Sanatlar, Bilgisayar, İmalat Teknolojisi, Mekanik,

Malzeme, Makine Bilgisi, Ölçme ve Kalite Kontrol, Matematik gibi dersler okutulur. Bu derslerde her türlü makinenin
kullanılması, makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerin çizilmesi, talaşlı ve talaşsız üretim yöntemleriyle
işlenmesi konusunda eğitim yapılır. Ayrıca, genel kültür dersleri de okutulur, uygulama ve staj yaptırılır.

MESLEKTE İLERLEME

Okulu başarı ile bitirenler, her yıl yayınlanan “Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu”nda yer alan koşulları taşımaları ve Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları durumunda Makine, Makine Mühendisliği, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Döküm Öğretmenliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ve Kalıpçılık Öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler.

BENZER MESLEKLER: Tornacılık, frezecilik, tesviyecilik, makine modelciliği, makine teknisyenliği, bilgisayarlı-nümerik kontrol teknisyenliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Yüksekokul eğitimi süresince öğrenciler kredi ve burs olanağından yararlanabilmektedirler. Ayrıca, her eğitim
döneminde öğrencilerin işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. İşletmenin durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte, öğrenciler staj sırasında az da olsa bir gelir elde edebilirler.

o    Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında çalışanlar l0.derecenin l. kademesinden göreve başlamakta, teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Bugün için alınan ücret asgari ücretin yaklaşık iki katıdır. Özel kuruluşlarda çalışanlar ve kendi işini kuranlar için, ücret işin pozisyonu ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmektedir.
 
                                                              MATEMATİKÇİ
____________________________________________________

TANIM

Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

GÖREVLER

o    Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar,

o    Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar,

o    Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda
matematiksel ilke ve teknikleri uygular,

o    Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve
tekniklerini uygular,

o    İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi, elektrik ve elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular,

o    Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Bilgisayar ve bilgisayar programları,

o    Hesap makinesi,

o    Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematikçi olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,

o    Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan

kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık, meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matematikçiler bürolarda çalışırlar ve görev yaparken birinci derecede verilerle uğraşırlar. Çalışma alanı geniş bir meslek
olduğu için çalışılan işyerlerinin özelliğine göre üniversitede bilim adamlarıyla (fizikçi, istatistikçi), meslektaşlarıyla, öğrencilerle, kamu işyerlerinde yöneticilerle, bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicileri, bilgisayar programcıları ve operatörleriyle, araştırma konusuyla ilgili meslek sahipleriyle (mühendis, ekonomist, hukukçu, sağlıkçı) iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

o    Bankalarda, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı araştırma merkezlerinde, teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.

o    Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır.

o    Meslek elemanları, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını” veya “Pedagojik Formasyon Programını” bitirmeleri durumunda ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde bütün üniversitelerin fen-edebiyat veya fen fakültelerinin “Matematik” bölümünde mesleğin eğitimi verilmektedir. Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır.

o    Bazı üniversitelerde (ODTÜ, Boğaziçi) matematik bölümü lisans programından başka, diğer bölümlerin başarılı öğrencileri için Matematik Çift Anadal Programı (MÇAP) uygulanmaktadır. Bu uygulamada öğrenciler matematik bölümünce belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan MÇAP programını tamamlayıp, hem kendi diplomalarını hem de matematik lisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.

o    Eğitim boyunca; Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir, Sayılar
Teorisi, Nümerik Analiz, Reel Analiz ve Kompleks Fonksiyonlar gibi dersler okutulur.

MESLEKTE İLERLEME

o    Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.

o    Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yöneticilik düzeyine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Matematik mühendisliği, istatistikçi, fizikçi, matematik öğretmenliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Bazı üniversitelerin (Bilkent ve Koç Üniversitesi) Matematik (burslu) Bölümünü
kazanan öğrencilere burs verilmektedir.

o    Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

o    Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin özelliğine göre değişmektedir. Matematikçilere teknik hizmet sınıfının faydalandığı maaş ve tazminatlar verilir.

o    Özel işyerlerinde ise ücret başarı ve tecrübeye göre değişmektedir.
 
EBE
____________________________________________________
TANIM
Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev yapan sağlık elemanıdır.
GÖREVLER

o    Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur,

o    Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur,

o    Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar,

o    Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır,

o    Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular,

o    Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir,

o    Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Gebelik izleme çizelgeleri, tansiyon aleti, dinleme aleti, çocuk kalp sesi dinleme aleti, derece, lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için), enjektör ve iğneler, pamuk, eldiven, bebek küveti, steril gazlıbez, maske, makas, ipek iplik, muşamba ve önlük, havlu, sabun, el fırçası, tülbent, tentürdiyot, el kantarı, eğitim araç ve gereçleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ebe olmak isteyenlerin;

o    Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

o    İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

o    Sorumluluk duygusu yüksek,

o    Çabuk ve doğru karar verebilen,

o    Temiz, dikkatli, titiz,

o    Tedbirli, tertipli,

o    Şefkatli, sevecen,

o    Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı

kimseler olmaları gerekir.

Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ebeler; resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Ebe görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı hastanelerle özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Bu meslekte çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağı olduğundan iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitim yeri sağlık yüksekokullarının "Ebelik" bölümüdür. Kişiler, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı'na katılarak yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak suretiyle sağlık yüksekokullarında mesleğin eğitimini alabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler eğitimleri süresince; Temel Tıp Dersleri, İç ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi, Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, İlkyardım, Bilgisayar Kullanımı, Epidemiyoloji, Tıbbi İstatistik ve Araştırma, Ebelik Esasları, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Beslenmeye Giriş, Patoloji, Halk Sağlığı ve Ebeliği, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre derece ve maaş yükselmelerinden yararlanırlar.

BENZER MESLEKLER: Hemşirelik, sağlık memurluğu, laborantlık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ve çeşitli kuruluşların sağladığı kredi ve burs imkanları eğitim süresince
sağlanan kazançlardan sayılabilir.

o    Kamu kuruluşlarına atamaları yapılanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun sağlık hizmetleri sınıfından ve 10. derecenin 2. kademesinden işe başlarlar. Ücret, asgari ücretin yaklaşık 2-2,5 katı kadardır.

o    Özel hastane, poliklinik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili Eğitim Kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 ECZACI
____________________________________________________

TANIM
Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

GÖREVLER

o    Reçetede yer alan hazır ilaçları hastaya verir,

o    İlaçların kullanımı hakkında müşteriyi bilgilendirir,

o    Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,

o    Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar,
bozulmaya karşı önlem alır,

o    Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerinin
kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,

o    Laboratuarda araştırma çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler,

o    İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Eczacı olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

o    Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,

o    Sorumluluk duygusu yüksek,

o    Dikkatli, tertipli ve düzenli,

o    İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczacılar, genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Ortam çok temiz, biraz ilaç kokuludur. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları işyerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Eczacılar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde, çeşitli laboratuarlarda (hastane veya özel), ilaç endüstrisinde (fabrika veya depo), kalite kontrol birimlerinde, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eczacılık fakültelerinde verilmektedir. Bu fakültelere girmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda  yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında staj yapmaktadırlar. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Anatomi, Biyoistatistik, Fizyoloji, Patoloji, Besin Analizi, Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Farmakoloji, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Eczacılık Mevzuatı, Tıbbi İlk Yardım derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Akademik kariyer yapabilirler. Yüksek lisans yaptıkları takdirde uzman eczacı olurlar. Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler. Kendi işletmesini kuranlar (eczane, ecza deposu, ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyütebilirler.

BENZER MESLEKLER: Farmakologluk, kimyagerlik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Meslek eğitimi süresince koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alabilirler. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

o    Eğitim sonrasında, kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler. Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili eğitim kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 MİMAR
____________________________________________________

TANIM

Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

GÖREVLER

Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;

o    Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,

o    Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,

o    Binanın planını çizer,

o    Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,

o    Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur
ve yürütülmesini denetler,

o    Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,

o    Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,

o    Binalarda değişiklik veya onarım için plan hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Çalışma masası,

o    Aydınger kağıdı,

o    T Cetveli, gönye gibi çizim aletleri,

o    Kırtasiye malzemeleri,

o    Maket yapmak için çeşitli malzemeler,

o    Bilgisayar, çeşitli yazılım programları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimar olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde akademik yeteneğe,

o    Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,

o    El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,

o    Görsel sanatlara ilgili,

o    Yaratıcı, estetik görüş sahibi, tasarım yeteneği olan,

o    Başkalarını etkileyebilen,

o    Yeniliklere ve eleştiriye açık,

o    Dikkatli ve titiz

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışmalarını genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda yürütürler. Etüt çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken; inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedirler.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik-mimarlık fakültelerinde verilmektedir. Bu fakültelere girmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

o    Eğitim süresi 4 yıldır.

o    Eğitimin ilk yılında Genel Matematik, Bina Fiziği, Mimari Çizime Giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma ve plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini bitirerek mimar unvanını alanlar, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler. Master ve doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilirler. Yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıldır.

BENZER MESLEKLER: İç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir plancılığı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir.

o    Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden
yararlanabilirler.

o    Başarılı öğrenciler özel ve resmi kuruluşlardan öğrenimleri süresince burs alabilmektedirler.

o    Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.

o    Serbest çalışanlar tasarımını yaptıkları projenin içeriğine ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler. Şantiyede çalışan mimarların kazancı diğerlerine göre yüksektir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili eğitim kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
____________________________________________________

TANIM

Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan
teknik elemandır.

GÖREVLER

Elektronik mühendisinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, görevler ve yapılacak işler çalışılan alanlara göre farklılıklar göstermektedir. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım, elektronik mühendisinin belli başlı çalışma alanlarıdır. Elektronik mühendisliği elektrik mühendisliğinden farklı olarak zayıf akımlarla ilgilenen bir daldır.

o    Yukarıda belirtilen alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemlerini tasarlar,

o    Sistemlerin bağlantılarını yapar,

o    Sistemleri çalıştırır ve geliştirir,

o    Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır,

o    Üretim aşamalarında kalite kontrolü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEME

o    Ölçü aletleri; avometre, ampermetre, voltmetre, vatmetre, osiloskop,


o    Bunların dışında uzmanlaşılan alana göre pekçok alet ve ekipmanla çalışır

o    Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde bir genel akademik yeteneğe sahip,

o    Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyan,

o    Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,

o    Dikkatli, sorumluluk sahibi,

o    İşbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektronik mühendisleri elektronik alet ve cihaz üreten, bunların bakımını yapan fabrikalarda, atölyelerde çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Bazan işin niteliğine göre özel olarak düzenlenmiş ortamlarda çalışmak gerekebilir. Elektronik mühendisi çalışmalarında birinci derecede alet ve cihazların tasarımı ile uğraşır, yani zihinsel bir faaliyet yürütür. Çalışırken diğer mühendislerle, tekniker ve teknisyenlerle, teknik ressamlarla iletişim halindedir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İşletmelerde otomasyon sürecinin başlaması ve üretimin olduğu her sektörde elektronik sistemlerinin kullanılması nedeniyle, bu mesleğin çalışma alanı geniştir. Elektronik mühendisleri kamu kurumlarında, özellikle Türk Telekom, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Askeri Elektronik Sanayi ve Türk Hava Yolları'nda çalışabilmektedirler. Olanakları elverenler kendi işyerlerini de açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi mühendislik fakültelerinin Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda  yeterli "Sayısal (SAY)" puan almak gerekmektedir. (Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü olarak eğitim veren üniversitelerde ilk üç yıl aynı dersler alındıktan sonra 4. yıl öğrenciler kendi isteklerine bağlı olarak elektronik bölümünü seçebilirler.)

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bölümün amacı, elektronik konularını gerçek hayata aktarmak ve uygulama alanında uzman eleman yetiştirmektir. Özellikle laboratuar çalışmalarının ağırlıklı olduğu 4 yıllık eğitim süresince Matematik, Fizik, Kimya derslerinden başka, Devre Analizine Giriş, Devre Teorisi, Elektromanyetik Teorisi, Sayısal Elektronik, Mikrodalgalar, İletişim, Mikro İşlemlere Giriş gibi yoğun mühendislik dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Bu meslekte ilerleme, yüksek lisans ve doktora eğitimi ile olanaklıdır. Elektronik mühendisleri çeşitli işyerlerinde yönetici konuma da gelebilirler.

BENZER MESLEKLER: Elektrik, bilgisayar, telekomünikasyon (haberleşme) mühendisliği,
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Eğitim süresince şartları uygun olanlar öğrenim kredisi, harç kredisi ve burs alabilirler.

o    Eğitimi tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve
tazminatından yararlanırlar. Özel işyerlerinde çalışanlarda ise ilk yıllarda genellikle biraz düşük olan ücret deneyim kazandıkça artmaktadır.

o    Kendi işlerini kuranlarda ise kazanç değişkendir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili Eğitim Kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
_________________________________________________________________

TANIM

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.

GÖREVLER

o    Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar,

o    Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,

o    Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder,

o    Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar,

o    Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar,

o    Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın en yüksek düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve
uygulanmasını sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

o    Her türlü yazım ve çizim aletleri,

o    Bilgisayar,

o    Büro makineleri (daktilo, hesap makinesi vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;

o    Üst düzeyde akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip,


o    Fikirlerini başkalarına aktarabilen,

o    Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,

o    İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,

o    İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme,

o    Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip,

o    Sorumluluk duygusu gelişmiş,

o    İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme,

o    Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda
çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık ve İşletme Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir. İlgili bölüme liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve "Sayısal (SAY)" puan ile girilebilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince;Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir.

MESLEKTE İLERLEME

o    Eğitimini tamamlayarak endüstri mühendisi unvanını alan kişiler yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler,

o    Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler,

o    Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER: Ekonomistlik, işletmecilik, maliyecilik, işletme mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

o    Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

o    Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 Sayılı Kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfının tazminatlarından yararlanırlar.

o    Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

o    İlgili eğitim kurumları,

o    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

o    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık